Taiwanese aborigines
Taimali Township, Taitung County
Taipei 101
Taiwanese tea
Alishan

July 27 ( Sat ) - 28 ( Sun ) , 2019

NTUH International Convention Center, Taipei, Taiwan

The Digestive
Endoscopy
Society of Taiwan

DAYS

HOURS

MINUTES

SECONDS

Ming-Chih Hou

Lein-Ray Mo

Cheng-Tang Chiu

Wen-Hsiung Chang

Chun-Chao Chang

Kuan-Yang Chen

Chao-Hung Kuo

Han-Mo Chiu

Hidemi Goto

Takuji Gotoda

David G. Hewett

Mitsuhiro Kida

Masanobu Matsushita, M.D. Ph.D.

Yutaka Saito

Hsiu-Po Wang

Welcome Address

Ming-Chih Hou

President,
The Digestive Endoscopy Society of Taiwan

Top