July 27 ( Sat ) - 28 ( Sun ) , 2019

NTUH International Convention Center, Taipei, Taiwan

Exhibitor Floor Plan

Organization Committee

President

  • Ming-Chih Hou

Secretary General

  • JJiing-Chyuan Luo

Deputy Secretary

  • Wei-Chih Liao
  • Kuei-Chuan Lee

Secretariat

  • Ching-I Lee
  • Shu-Chen Hsieh
  • Yu-Tzu Chang
Top