August 1 ( Sat ) - 2 ( Sun ) , 2020

NTUH International Convention Center, Taipei, Taiwan

Exhibitor Floor Plan

Organization Committee

President

 • Ming-Chih Hou

Honorary President

 • Jaw-Town Lin

Chairman

 • Cheng-Tang Chiu

Vice Chairman

 • Ming-Yao Su
 • Han-Mo Chiu

Director General

 • Yin-Yi Chu

Board Members

 • Ming-Jong Bair
 • Chun-Chao Chang
 • Wen-Hsiung Chang
 • Li-Chun Chang
 • Chi-Yang Chang
 • Wei-Kuo Chang
 • Chen-Wang Chang
 • Kuan-Yang Chen
 • Yang-Yuan Chen
 • Peng-Jen Chen
 • Jiann-Hwa Chen
 • Wen-Chi Chen
 • Ming-Jen Chen
 • Chien-Hua Chen
 • Chien-Lin Chen
 • Yin-Yi Chu
 • Seng-Kee Chuah
 • Ping-I Hsu
 • Chih-Sheng Hung
 • Chao-Hung Kuo
 • Kuei-Chuan Lee
 • Hsi-Chang Lee
 • Wei-Chih Liao
 • Jaw-Town Lin
 • Chun-Che Lin
 • Nai-Jen Liu
 • Ching-Liang Lu
 • Jiing-Chyuan Luo
 • Lein-Ray Mo
 • Bor-Shyang Sheu
 • Hsiang-Yao Shih
 • Yu-Chung Su
 • Fat-Moon Suk
 • Cheuk-Kay Sun
 • Ching-Yang Tsai
 • Chun-I Tsai
 • Shui-Yi Tung
 • Hsih-Hsi Wang
 • Keng-Liang Wu
 • Ming-Shun Wu
 • Hong-Zen Yeh
Top