August 1 ( Sat ) - 2 ( Sun ) , 2020

NTUH International Convention Center, Taipei, Taiwan

Exhibitor Floor Plan

Scientific Committee

Chair

 • Han-Mo Chiu

Members

 • Wei-Kuo Chang
 • Chun-Chao Chang
 • Chi-Yang Chang
 • Li-Chun Chang
 • Chiung-Yu Chen
 • Kuan-Yang Chen
 • Jiann-Hwa Chen
 • Chien-Hua Chen
 • Wen-Chi Chen
 • Peng-Jen Chen
 • Cheng-Hsin Chu
 • Chen-Shuan Chung
 • Ming-Chih Hou
 • Wei-Chih Liao
 • Chun-Jung Lin
 • Chun-Che Lin
 • Ching-Liang Lu
 • Jiing-Chyuan Luo
 • Kai-Feng Sung
 • Shui-Yi Tung
 • Shu-Chen Wei
 • Keng-Liang Wu
 • Hong-Zen Yeh
Top