July 30 ( Sat ) - July 31 ( Sun ) , 2022

NTUH International Convention Center

Exhibitor Floor Plan

Organization Committee

President

 • Cheng-Tang Chiu

Honorary President

 • Jaw-Town Lin
 • Ming-Chih Hou

Chairman

 • Han-Mo Chiu

Director General

 • Wei-Chih Liao

Deputy Director General

 • Li-Chun Chang
 • Chien-Chuan Chen
 • Yin-Yi Chu
 • Ming-Lun Han
 • Wen-Feng Hsu

Board Members

 • Chun-Chao Chang
 • Chi-Yang Chang
 • Chien-Lin Chen
 • Jiann-Hwa Chen
 • Chien-Hua Chen
 • Ming-Jen Chen
 • Wen-Chi Chen
 • Peng-Jen Chen
 • Chiao-Hsiung Chuang
 • Chen-Shuan Chung
 • Chao-Hung Kuo
 • Hsi-Chang Lee
 • Chun-Che Lin
 • Cheng-Hui Lin
 • Jyh-Ming Liou
 • Ching-Liang Lu
 • Ming-Yao Su
 • Cheuk-Kay Sun
 • Wei-Chen Tai
 • Ming-Chang Tsai
 • Ping-Huei Tseng
 • Wen-Lun Wang
 • Shu-Chen Wei
 • Hsu-Heng Yen
Top